Chwilka...

Regulamin Programu Partnerskiego

Poniższy Regulamin obowiązuje wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego serwisu DanceBook.pl, zwanego dalej PP DanceBook.

Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem współpracy z serwisem DanceBook.pl i skutecznego zarabiania z promowania produktów objętych programem PP DanceBook.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE PARTNERSKIM TERAZ

§ 1. Definicje

DanceBook – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.dancebook.pl, właścicielem którego jest
 
Firma "J-Product"
ul. Kosmowska 21E,
05-083
Borzęcin Duży
NIP: 5242712238
 
Program Partnerski - witryna znajdująca się pod adresem partner.dancebook.pl
Produkty – produkty i usługi znajdujące się w ofercie DANCEBOOK, objęte Programem Partnerskim.
Partner - osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim.
Umowa Partnerska - umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Partnerskim zawarta między firmą J-PRODUCT a Partnerem.
Link Referralny – specialny odnośnik internetowy, zawerający ID partnera, prowadzący na stronę internetową serwisu,  oraz pozwalający jednoznacznie określić partnera. (np. dancebook.pl/home?referral=38167)
Panel Partnera – specialne narzędzie, dostępne pod adresem internetowym partner.dancebook.pl do monitorowania transakcji, odwiedzin, rejestracji Klientów Poleconych. Również do redagowania danych partnera, zlecania wypłat wynagrodzenia Partnera,  generowania Linków Referralnych, komunikowanie się w trybie OnLine z pełnomocnikiem Zamawiającego.


§ 2. Zasady ogólne

1. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Umowę i Regulamin Programu Partnerskiego.
2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem DANCEBOOK.
    Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu J-PRODUCT ani DANCEBOOK.
    Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.

§ 3. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

1. Każdy Partner otrzyma unikalny Identyfikator (ID) jednoznacznie określający go w systemie informatycznym DANCEBOOK.
2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Referralnych prowadzących do witryny DanceBook, zawierających wymieniony ID Partnera.
3. Serwis sprawdza Link Referralny przy każdym użytkowniku. Jeżeli zostanie wykryty ID partnera, system automatycznie generuje dla użytkownika personalny ID, do którego przepisuje ID partnera. Dane zapisują się do Bazy Danych na serwerze oraz w przeglądarce użytkownika – tak zwane „ COOKIE”. Żywotność „Cookie” to 365 dni.
4. W momencie rejestracji taki klient na stałe zostaje przypisany do bazy danych Partnera.
5. Zakupu może dokonać tylko klient zarejestrowany w serwisie.

§4. Wynagrodzenie dla Partnera

1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakupy poleconych przez nich Klientów bez ograniczeń czasowych i ilośćiowych.
2. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów ustala się indywidualnie i liczy się od wartości netto zakupu dokonanego przez poleconego Klienta.
3. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zmiany statusu transakcji klienta na /zrealizowane/.
4. Partner jest również wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów. Otrzymuje 10% od wartości prowizji zarobionej przez poleconych partnerów.
5. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
6. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych Prowizji znajduje się w Panelu Partnera i jest dostępny po zalogowaniu.
7. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną 200 zł.
       Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.
8. W celu wypłacenia Prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia DANCEBOOK rachunek do Umowy na odpowiednią kwotę, natomiast Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.
9. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do DANCEBOOK podpisanej i prawidłowo wypełnionej Umowy w dwóch egzemplarzach oraz podanie poprawnych i kompletnych danych na stronie Programu Partnerskiego, jednak wynagrodzenie będzie naliczane Partnerowi niezależnie od spełnienia tego warunku.
10. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
11. Jeżeli Partner jest osobą fizyczną, faktyczna wypłacana mu należna prowizja pomniejszana jest o podatek dochodowy, który DANCEBOOK odprowadza do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

§ 5. Metody promocji Produktów i DANCEBOOK.

1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. DANCEBOOK nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu DANCEBOOK lub Produktów opublikowane poza jego stronami.
2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę Produktów, jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego.
3. Partner nie będzie wysyłał nie zamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi Produkty, serwis DANCEBOOK lub Program Partnerski, co jest sprzeczne z prawem polskim.
4. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Partner nie może promować Produktów ani DANCEBOOK na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu DANCEBOOK lub firmię J-PRODUCT.  Partner nie będzie promował Produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca.
6. Miejsce promocji Produktów musi być pozbawione reklam związanych z nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu DANCEBOOK lub firm J-PRODUCT.
7. DANCEBOOK zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji Produktów i serwisu DANCEBOOK w internecie.
8. DANCEBOOK będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła.

§ 6. Bezpieczeństwo danych

1. DANCEBOOK ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
2. DANCEBOOK dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść.
3. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają przesłania odpowiednich instrukcji w formie podpisanego dokumentu zawierającego podpis Partnera zgodny z podpisem widniejącym na Umowie.
4. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim.
5. Niedozwolone jest publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego.

§ 7. System obsługi zamówień

1. System rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po ID Partnera zapisanym na komputerze Klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 365 dni w momencie kliknięcia Klienta na Link Referralny.
2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Referralny, nadpisując tym samym poprzednią wartość Linku Partnera
3. DANCEBOOK nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta.

§ 8. Reprezentacja

1. Partner będzie starannie promował Produkty DanceBook zgodnie z materiałami dostarczonymi przez serwis, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez DANCEBOOK, bez zgody serwisu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji.

§ 9. Zablokowanie i skasowanie konta Partnera.

1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane blokadą konta Partnera.
2. Na zablokowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane.
Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie pod warunkiem, że przekroczyły one kwotę minimalną zgodnie z § 4 pkt.7.
Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkie wytycznych DANCEBOOK związanych z faktem zablokowania konta.
3. Punkt 2 §9 nie dotyczy sytuacji, gdy blokada konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi.
Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub DANCEBOOK, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto DANCEBOOK lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
4. DANCEBOOK jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o zablokowaniu jego konta oraz podać konkretne przyczyny - odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
5. Konto zablokowane można odblokować, jeśli Partner podpisze odpowiednie zobowiązanie w przypadku, gdyby został przyłapany na łamaniu regulaminu i wpłaci ustalona przez DANCEBOOK grzywnę.
6. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do DANCEBOOK pisemną prośbę o usunięcie konta.
7. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Produktami i serwisem DANCEBOOK.pl.
8. Usunięcie konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.

1. DANCEBOOK nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez Klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. DANCEBOOK dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników internetu.
2. DANCEBOOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.

3. Aktualny i obowiązujący Regulamin DANCEBOOK publikuje na stronie http://dancebook.pl/regulamin_pp 

 

Moje Zamówienie

 
Bezpieczeństwo platności gwarantuje serwis DotPay