Chwilka...

Polityka Prywatności

§ 1 Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych osobywych jest firma J-Product Dmitry Kuchin, al. Prymasa Tysiąclecia 76, 01-424 Warszawa figurująca w EDG po numerem NIP 5242712238, REGON 147015944, zwany dalej ,,Administrator".

§ 2 Cel zbierania danych

1. Świadczenie usług - wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług serwisu szczegółowo opisanych w Regulaminie lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi do osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
4. Przesyłanie zamówionych informacji handlowych - przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
5. Rekrutacja - wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
6. Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z DanceBook.pl w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń.
7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Klauzuli informacyjnej akceptowanej przez Abonenta podczas rejestracji konta w systemie.

§ 3 Zakres zbieranych danych

1. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 4 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

  1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  2. do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień jesteś proszony o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora serwis@dancebook.pl

§ 5 Podanie danych jest dobrowolne

1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora zamówionych komunikatów marketingowych.

§ 6 Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą DanceBook.pl, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.
4. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

§ 7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracującychpodmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach DanceBook.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 9 Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: dancebook@dancebook.pl

§ 10 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 

Moje Zamówienie

 
Bezpieczeństwo platności gwarantuje serwis DotPay